fbpx
 

Postępowanie na świadczenie usług transportowych poprzez wynajem pojazdów wraz z kierowcą na potrzeby spotkań konsultacyjnych projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

Kielce, dn. 9 kwietnia 2013 roku.

 

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/12/2013/R

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na świadczenie usług transportowych na potrzeby spotkań konsultacyjnych projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 361 80 57 wew. 24
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 
g.szczesny@swietokrzyskie.travel 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania: 
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na świadczenie usług transportowych poprzez wynajem pojazdów wraz z kierowcą na potrzeby spotkań konsultacyjnych projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, według parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:

16-17 kwietnia 2013 r.
15-16 maja 2013 r. 
13-14 czerwca 2013 r. 
10-11 lipca 2013 r

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, 
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 12 kwietnia 2013 roku godz. 8.25.
Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 12 kwietnia 2013 r. o godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, będzie kierował  się niżej podanym kryterium i jego wagą: Cena – 100 %.
Zamawiający informuje, że realizacja usługi zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację usługi.

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Warunki postępowania i realizacji zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny

Do pobrania:
– SIWZ
– załączniki do SIWZ

Kielce, dn. 23 kwietnia 2013 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej