fbpx
 

Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Kielce, dn. 12 marca 2013 r.

Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług noclegowych wraz usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wymagany okres realizacji usługi: 15-16 maja 2013 r.

Zamawiający informuje , że realizacja usługi zostanie powierzona wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację usługi.

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po wyborze jego oferty.  Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być złożona na piśmie do dnia 20 marca 2013 r. do godz. 16.00 na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce.

W imieniu Zamawiającego:
Grzegorz Szczęsny
Kierownik Projektu

Do pobrania:
– SIWZ
– załączniki do SIWZ

Kielce, dn. 15 marca 2013 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 15 marca 2013 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji

Kielce, dn. 11  kwietnia 2013 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej