fbpx
 

Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 2

 Kielce, dn. 21 marca 2013 roku.

 

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/9/2013/R

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na świadczenie usług noclegowych wraz usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 361 80 57 wew. 24
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 
g.szczesny@swietokrzyskie.travel 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania: 
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na świadczenie usług noclegowych wraz usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego według parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
15-16 maja 2013 r. 

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem: 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, 
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 28 marca 2013 roku godz. 10.00.
Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 28 marca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, będzie kierował  się niżej podanym kryterium i jego wagą:
a)    Nazwa kryterium: Cena – waga 70 %.
70pkt – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 70pkt
b)    Nazwa kryterium – standard hotelu
Trzy gwiazdki – 5pkt
Cztery gwiazdki – 10pkt
Pięć gwiazdek – 15 pkt
c)    Nazwa kryterium – udogodnienia 
klimatyzacja w pokojach – 5pkt
klimatyzacja w sali restauracyjnej – 5pkt
d)    Nazwa kryterium – atrakcje dodatkowe wliczone w cenę noclegu:
basen, sauna, jacuzzi – 5pkt

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny

Do pobrania:
– SIWZ
– załączniki do SIWZ

Kielce, dn. 22 marca 2013 r.