fbpx
 

Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na potrzeby organizacji ogólnopolskiej konferencji prasowej i spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji Projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja

Kielce dnia 09.05.2014 r.

 

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/19/2014/R

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na potrzeby organizacji ogólnopolskiej konferencji prasowej i jednodniowych spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji Projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 
a.chalacinska@swietokrzyskie.travel  

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania: 
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na potrzeby organizacji ogólnopolskiej konferencji prasowej i jednodniowych spotkań konsultacyjnych w ramach realizacji Projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Część I: 28 maja 2014r.;
Część II: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Biura Projektu pod adresem: 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39; 25 – 033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) do dnia 15 maja 2014 roku godz. 9.00.
Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 15 maja 2014 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na realizację zamówienia – 100 %,

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny

Do pobrania

SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce, dn. 19 maja 2014 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej