fbpx
 

Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnych konferencji prasowych w ramach realizacji Projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja

Kielce dnia 16.10.2014 r.

 

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/26/2014/R

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnych konferencji prasowych w ramach realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

  1. Zamawiający:

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
a.chalacinska@swietokrzyskie.travel 

  1. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania:

www.rot.swietokrzyskie.travel

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnych konferencji prasowych w ramach realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na V części – każda część dotyczy cateringu w innym mieście, w którym odbędzie się konferencja. Zamawiający informuje, iż można złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia:

1)     Część I – Białystok;

2)     Część II – Rzeszów;

3)     Część III – Lublin.

Zamawiający informuje, iż ostateczne miejsce (dokładny adres) realizacji przedmiotu zamówienia wskazany zostanie Wykonawcy na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konferencji. Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części jest tożsamy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części jest tożsamy.

  1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Październik – listopad 2014 r. Ostateczny termin realizacji zamówienia wskazany zostanie Wykonawcy na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konferencji.

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Biura Projektu pod adresem:

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39; 25 – 033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) do dnia 23 października 2014 roku o godz. 9:00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia 23 października 2014 roku o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Cena – waga 100 %
100 pkt – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 100 pkt

  1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

  1. Informacja o podstawie prawnej postępowania

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

W imieniu Zamawiającego:

Grzegorz Szczęsny

Kierownik Projektu

W załączeniu:

1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2) ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce, dnia 23 października 2014 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w części I przedmiotowego zamówienia.

Kielce, dnia 28 października 2014 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej