fbpx
 

Postępowanie na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Kielce dnia 19 listopada 2013 roku

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/15/2013/R


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji na o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów biurowych dla Biura Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja”. 

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: 
a.chalacinska@swietokrzyskie.travel 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania: 
www.rot.swietokrzyskie.travel 

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę materiałów  biurowych dla Biura Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” według parametrów wskazanych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Biura Projektu pod adresem: 
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO,
BIURO PROJEKTU „TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ – PROMOCJA” 
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39; 25 – 033 KIELCE, do dnia 26 listopada 2013 roku godz. 9.00.
Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 26 listopada 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na realizację zamówienia – 100 %,

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny


Do pobrania;
 SIWZ
– załączniki do SIWZ

Kielce, dn. 4 grudnia 2013 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej