fbpx
 

Statut

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

1.    Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zwana dalej Organizacją jest związkiem stowarzyszeń posiadającym osobowość prawną.
2.    Organizacja może jednocześnie używać nazwy “Tourism Organization of the Świętokrzyskie Voivodeship”.
3.    Organizacja posługuje się pieczęcią podłużną o treści “Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”

§ 2.

Organizacja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999r. (Dz.U. Nr 62, poz.689 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 3.

1.    Terenem działania Organizacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedzibą miasto Kielce.
2.    Czas trwania organizacji jest nieoznaczony.

§ 4.

1.    Organizacja może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.
2.    Organizacja może powołać Świętokrzyski Fundusz Filmowy, działający na podstawie odrębnego regulaminu, z którego dochody przeznaczane są na wspomaganie działalności statutowej.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 5

1.    Organizacja została powołana i działa w celu:
1) rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim,
2) integracji środowiska turystycznego Województwa poprzez współpracę sektora publicznego / samorządów terytorialnych / z sektorem gospodarki turystycznej oraz stowarzyszeniami działającymi w obszarze turystyki,
3) promocji Województwa Świętokrzyskiego,
4) doskonalenia kadr turystycznych, prowadzenia badań rynkowych, analiz i monitorowania ruchu turystycznego.
5) Inicjowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie świadomości ekologicznej, wspieranie inicjatyw ekologicznych i działań mających na celu zrównoważony rozwój turystyki,
6) Wspieranie wszelkich inicjatyw, mających na celu rozwój gospodarczy społeczności regionu, w tym rozwój przedsiębiorczości,
7) Wspieranie działań zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży,
8) Tworzenie układów partnerskich na rzecz rozwoju regionalnego,
9) Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego,
10) Podejmowanie przedsięwzięć kinematograficznych.

2. Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki oraz stowarzyszeniami turystycznymi,
2) tworzenie systemu regionalnej informacji turystycznej oraz współpracę z krajowym systemem informacji,
3) działanie na rzecz podnoszenia jakości produktu turystycznego,
4) inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
5) prowadzenie działalności wydawniczej, współpracę ze środkami masowego przekazu,
6) organizację i udział w imprezach targowych oraz giełdach turystycznych,
7) prowadzenie kursów i szkoleń branżowych,
8) organizację i finansowanie produkcji filmowej,
9) inne działania sprzyjające rozwojowi turystyki w Województwie Świętokrzyskim.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 6.

Członkowie Organizacji dzielą się na:
1.    zwyczajnych
2.    wspierających
3.    honorowych

§ 7.

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna i prawna, która:
1.) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2.) nie jest pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne)
3.) złożyła deklarację przystąpienia do stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji.

2. Członek zwyczajny działa osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela, który w jego imieniu realizuje prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do Organizacji.
3. Członkowie założyciele Organizacji stają się członkami zwyczajnymi Organizacji z chwilą jej zarejestrowania.

4. Członkowie zwyczajni, maja prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Organizacji,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Organizacji,
4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Organizacji,
5) uczestniczyć we wszystkich pracach Organizacji.

5. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) czynnie uczestniczyć w pracach Organizacji ,
2) regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia,
3) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Organizacji.

6. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność stowarzyszenia, uznaje jego statut i udziela stowarzyszeniu pomocy finansowej.
7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, szczególnie zasłużona dla Organizacji i rozwoju turystyki w regionie.
8. Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane dla członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
9.  Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd Organizacji, a uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

10. Decyzję o skreśleniu z listy członków Organizacji podejmuje Zarząd w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z Organizacji
2) zalegania z opłatą członkowską przez okres jednego roku,
3) działania na szkodę Organizacji, naruszania statutu i uchwał Organów.

11. W przypadku skreślenia z listy członków Organizacji przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma.
12. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje ponadto z chwilą śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.
13. Przedstawiciel organizacji będącej członkiem ROT reprezentuje podmiot, który go deleguje

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze Organizacji
§ 8.

Władzami Organizacji są:
1. Walne Zgromadzenia Członków zwane dalej Zgromadzeniem,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 9.

1. Kadencja władz Organizacji trwa cztery lata.
2. Wybory do władz Organizacji odbywają się na Zgromadzeniu co najmniej raz na 4 lata.

§ 10.

Uchwały władz Organizacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 11.

1. Najwyższą władzę Organizacji stanowi Zgromadzenie.
2. Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przez terminem zgromadzenia.
4. Zwyczajne zgromadzenie zwołuje zarząd jako sprawozdawcze raz do roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata

5. Nadzwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Organizacji w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku.

6. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Organizacji oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 12.

1. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1)    wybór i odwołanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2)    ustalenie wysokości składek członkowskich oraz określenie innych świadczeń,
3)    uchwalanie budżetu Organizacji,
4)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)    uchwalanie programu działania Organizacji,
6)    podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu,
7)    podjęcie uchwał w o trybie i sposobie rozwiązania Organizacji,
8)    uchwalanie zmian w statucie,
9)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Organizacji,
10)    rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Organizacji.
2. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej ½ liczby członków z wyłączeniem zmian w statucie oraz decyzji o rozwiązaniu Organizacji, które podejmowane są większością 2/3 głosów,
3. Głosowanie w kwestii wyboru i odwołania Prezesa, Członków Zarządu, Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium mogą być na wniosek 30% Członków Walnego Zgromadzenia dokonane w sposób tajny
4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
5. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie / bez względu na frekwencję / o ile zostało to wyraźnie zapisane w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 13.

1. Zarząd Organizacji składa się z od 3 do 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesów / w liczbie ustalonej przez Zgromadzenie / oraz skarbnika i sekretarza.
2. Ukonstytuowanie się Zarządu Organizacji odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia.

3. Do kompetencji Zarządu Organizacji należy:
1)    Reprezentowanie Organizacji na zewnątrz, w tym składanie w imieniu Organizacji oświadczeń woli,
2)    Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3)    Przyjmowanie nowych członków Organizacji,
4)    Opracowywanie budżetu i sporządzenie bilansu, zarządzanie majątkiem Organizacji w ramach przyznanych przez Zgromadzenie uprawnień,
5)    Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
6)    Podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
7)    Podejmowanie decyzji w sprawach pilnych zastrzeżonych do właściwości Zgromadzenia z tym, że wymagają one zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu,
8)    Powoływanie komisji problemowych w zależności od potrzeb Organizacji.
9)    Uchwalanie oraz wdrażanie, regulaminów, procedur oraz innych niezbędnych regulacji wewnętrznych w Organizacji,
10)    Inicjowanie działań mających na celu pozyskanie zewnętrznych środków na potrzeby prowadzenia działalności statutowej.
4. Zarząd Organizacji odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał
5. Decyzje Zarządu przyjmowane są w formie uchwał.
6. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 14.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Organizacji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola nad całokształtem działalności Organizacji
2) Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności statutowej i finansowej Organizacji
3) Składanie sprawozdań na Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
4) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia.

§ 15.

W razie zmniejszenia się składu władz Organizacji wymienionych w § 8 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, w szczególności w wskutek odwołania lub rezygnacji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji spośród nie wybranych kandydatów według liczby uzyskanych głosów. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Organizacji
§ 16.

Funduszami i majątkiem Organizacji zarządza Zarząd.

§ 17.

1. Przychodami Organizacji są:
1) Składki członkowskie oraz świadczenia członków wspierających,
2) Wpływy z działalności statutowej,
3) Dochody z działalności gospodarczej,
4) Dochody z majątku Organizacji,
5) Dotacje udzielane przez organy administracji państwowej i samorządowej,
6) Darowizny i zapisy,
7) Bezzwrotna pomoc zagraniczna.

§ 18.

Do składania oświadczeń woli w sprawach Organizacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd.

 

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Organizacji
§ 19

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

§ 20

1. Zasady rozwiązywania Organizacji reguluje § 12 ust.1 pkt 8 Statutu.
2. O przeznaczeniu majątku Organizacji decyduje Walne Zgromadzenie.