fbpx
 

INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej i udzieleniu zamówienia

Czwartek, 21 Luty 2013

Kielce, dnia 20.02.2013 roku
Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32
25 – 033 Kielce

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie gadżetów promocyjnych dla województwa świętokrzyskiegoINFORMACJA
o wyborze oferty najkorzystniejszej 
i udzieleniu zamówienia

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego informuje o wyniku postępowania na  wykonanie gadżetów promocyjnych w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty 14.000 euro. 
1.    Po ustaleniu, że wartość przedmiotu zamówienia  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zapytania ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ROTWŚ, na stronie internetowej rot pod adresem: www.rot.swietokrzyskie.travel oraz stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl 

2. W postępowaniu oferty złożyli następujący oferenci

Oferent                                                                                                             Cena brutto

Scan Duo, 25 -811 Kielce ul. Pańska 84                                                                 19 478,28 zł 

Studio Mrówka, ul. Zagonów 1, 30 – 328 Kraków                                                      20 270,40 zł

Litwin Junior AD, ul. Ściegiennego 2, pok. 29, 25-033 Kielce                                      22 618,47 zł

Eblis Jarosław Cecha – Andrzej Mikutel, ul. Kołłątaja 7, 25-715 Kielce                         19 478,23 zł

Agencja Reklamy TEST Sp. z o.o., ul. Źródłowa 17 A, 25-335 Kielce                           25 904,32 zł

2.    W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Oferenta:

Eblis Jarosław Cecha – Andrzej Mikutel, ul. Kołłątaja 7, 25-715 Kielce

który zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia, przy ustaleniu ceny jako jedynego kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. 

Wybranemu Wykonawcy udzielono zamówienia zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości poniżej 14.000 euro, obowiązującym dla projektu. 

Podpis pracownika realizującego czynności 
związane z udzieleniem zamówienia: 
Anna DrzewieckaW imieniu Zamawiającego:
Dyrektor Biura ROT WŚ
Małgorzata Wilk – Grzywna