fbpx
 

Opracowanie mapy turystycznej z przebiegiem Szlaku Zabytków Techniki

Opracowanie mapy turystycznej z przebiegiem Szlaku Zabytków Techniki

Kielce, 06.07.2020 r.

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
zaprasza do udziału w zapytaniu cenowym na:

 

Opracowanie mapy turystycznej z przebiegiem Szlaku Zabytków Techniki

I ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Regionalna Organizacja Turystyczna  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-033 Kielce, ul Ściegiennego 2 pok. 32

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie mapy turystyczne z przebiegiem Szlaku Zabytków Techniki wraz z licencją do wykorzystania na 10 tablic opisowych

Wszystkie koszty potrzebne do realizacji zadania pokrywa Wykonawca w ramach oferowanej kwoty za usługę.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do 17 sierpnia  2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z wykonawcą.

SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE CENOWE
Odpowiedzi na zapytania cenowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel, a.strzelecka@swietokrzyskie.travel  bądź dostarczyć osobiście do siedziby ROTWŚ na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI
Do dnia 13.07.2020 r.

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Załącznik nr 2. Formularz odpowiedzi na zapytanie cenowe

Wyniki zapytanie ofertowego na opracowanie mapy turystyczne z przebiegiem Szlaku Zabytków Techniki wraz z licencją do wykorzystania na 10 tablic opisowych