fbpx
 

Wykonanie i montaż tablic opisowych atrakcji turystycznych na Szlaku Zabytków Techniki – Świętokrzyskie

Wykonanie i montaż tablic opisowych atrakcji turystycznych na Szlaku Zabytków Techniki – Świętokrzyskie

Kielce, 03.07.2020 r.

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
zaprasza do udziału w zapytaniu cenowym na:

 

Wykonanie i montaż tablic opisowych atrakcji turystycznych na Szlaku Zabytków Techniki – Świętokrzyskie

 

I ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Regionalna Organizacja Turystyczna  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-033 Kielce, ul Ściegiennego 2 pok. 32

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe prace związane z wykonaniem tablic opisowych atrakcji turystycznych na Szlaku Zabytków Techniki w województwie świętokrzyskim:

– uzyskanie niezbędnych zgód/pozwoleń od zarządców terenu
– zaprojektowanie i wizualizacja tablicy
– produkcja tablic
– dostawa i montaż tablic we wskazanych lokalizacjach
w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania)

Wszystkie koszty potrzebne do realizacji zadania w tym koszty niezbędnych pozwoleń, audytów w terenie, wykonania tablic, koszty prac montażowych
 i wszelkie inne pokrywa Wykonawca w ramach oferowanej kwoty za usługę.Do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji zamówienia, które powstaną
 w toku realizacji działań Zamawiający otrzyma prawa autorskie.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do 30 października  2020 r.

IV KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z wykonawcą.

V SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE CENOWE
Odpowiedzi na zapytania cenowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel, a.strzelecka@swietokrzyskie.travel  bądź dostarczyć osobiście do siedziby ROTWŚ na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

VI TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI
Do dnia 10.07.2020 r.

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Załącznik nr 2. Formularz odpowiedzi na zapytanie cenowe

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej