fbpx
 

Redakcja i korekta językowa tekstów do 3 e-booków

Redakcja i korekta językowa tekstów do 3 e-booków

Kielce, 14.07.2020 r.

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
zaprasza do udziału w zapytaniu cenowym na:

redakcję i korektę  językową tekstów do 3 e-booków

 

 

I ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Regionalna Organizacja Turystyczna  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-033 Kielce, ul Ściegiennego 2 pok.32

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie redakcji językowej i korekty językowej tekstów które będą wykorzystane w tworzeniu e-booków. Wydawnictwa będą stanowiły alternatywną i atrakcyjniejszą formę przewodników turystycznych. Będą przedstawiać najważniejsze pod względem walorów kulturowych, historycznych i architektonicznych miejsca i obiekty w regionie związane z poniżej wskazanymi obszarami tematycznymi.

Przedmiot zamówienia dotyczy tekstów do poniższych E-booków

  • E-book „Świętokrzyskie Zabytki Techniki”
  • E-book „Świętokrzyskie muzea”
  • E-book „Świętokrzyski Szlak Literacki”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do 30 września 2020 r.

IV KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z Wykonawcą.

V SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel lub a.strzelecka@swietokrzyskie.travel  bądź dostarczyć osobiście do siedziby ROT WŚ (ul.Henryka Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

VI TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI

Do dnia 21.07.2020 r.

VII. ZAŁĄCZNIKI

  1. Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Załącznik nr 2. Formularz odpowiedzi na zapytanie

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Tags: