fbpx
 

Opracowanie merytoryczne tekstów do e-booków

Opracowanie merytoryczne tekstów do e-booków

Kielce, 12.06.2020 r.

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
zaprasza do udziału w zapytaniu cenowym na:

opracowanie merytoryczne tekstów do e-booków

 

I ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Regionalna Organizacja Turystyczna  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-033 Kielce, ul Ściegiennego 2 pok.32

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne opracowanie tekstów o charakterze turystyczno-informacyjnym, które będą wykorzystane w tworzeniu e-booków. Wydawnictwa będą stanowiły alternatywną i atrakcyjniejszą formę przewodników turystycznych. Będą przedstawiać najważniejsze pod względem walorów kulturowych, historycznych i architektonicznych miejsca i obiekty w regionie związane z poniżej wskazanymi obszarami tematycznymi.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części:

Część I  E-book „Świętokrzyskie Zabytki Techniki”

Część II E-book „Świętokrzyskie muzea”

Część III E-book „Świętokrzyski Szlak Literacki”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do 31 sierpnia 2020 r.

IV KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z Wykonawcą.

V SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Odpowiedzi na zapytania ofertowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel lub a.strzelecka@swietokrzyskie.travel  bądź dostarczyć osobiście do siedziby ROT WŚ (ul.Henryka Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce) na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

VI TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI

Do dnia 19.06.2020 r.

VII. ZAŁĄCZNIKI

  1. Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. Załącznik nr 2. Formularz odpowiedzi na zapytanie

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Tags: