fbpx
 

Kielce, 07.05.2020 r.

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
zaprasza do udziału w zapytaniu cenowym na:

 

Przygotowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie i montaż oznakowania drogowego Świętokrzyskiego Szlaku Zabytków Techniki

 

I ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Regionalna Organizacja Turystyczna  Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 25-033 Kielce, ul Ściegiennego 2 pok. 32

 
II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1)         Przedmiotem zamówienia są kompleksowe prace związane z oznakowaniem Świętokrzyskiego Szlaku Zabytków Techniki:

–           sporządzenie projektu organizacji ruchu,
–           zaprojektowanie oznakowania drogowego,
–           produkcja i montaż znaków zgodnie z dokumentacją

w oparciu o Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania)

Wszystkie koszty potrzebne do realizacji zadania w tym koszty niezbędnych pozwoleń, audytów w terenie, wykonania znaków, materiałów graficznych, koszty prac montażowych i wszelkie inne pokrywa Wykonawca w ramach oferowanej kwoty za usługę.

Do wszystkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji zamówienia, które powstaną w toku realizacji działań Zamawiający otrzyma prawa autorskie.

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Do 2 października 2020 r.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się negocjacji treści oferty z wykonawcą.

SPOSÓB ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE CENOWE
Odpowiedzi na zapytania cenowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel, bądź dostarczyć osobiście do siedziby ROTWŚ na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI
Do dnia 14.05.2020 r.

 

VII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Załącznik nr 2. Formularz odpowiedzi na zapytanie cenowe

 

 

Wyniki zapytanie ofertowego na przygotowanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie i montaż oznakowania drogowego Świętokrzyskiego Szlaku Zabytków Techniki