ROT Świętokrzyskie - Podnoszenie jakosci obslugi klienta w hotelarstwie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podnoszenie jakosci obslugi klienta w hotelarstwieRegionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła realizację projektu pn.:

 Podnoszenie jakości obsługi klienta w hotelarstwie

finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Partnerem projektu w Wielkiej Brytanii jest Instytucja MLS International College w Bournemouth, działająca w dziedzinie kształcenia językowego i zawodowego oraz zajmująca się obsługą projektów partnerskich w ramach programów unijnych.

Termin realizacji projektu: od 31.12.2015 r. do 30.12.2017 r.

Uczestnikami projektu będzie 48 uczniów klas hotelarskich Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach, z którą to szkołą ROT WŚ współpracuje, wspólnie wykonując działania na rzecz podniesienia poziomu kształcenia kadr przemysłu turystyczno-hotelarskiego w regionie świętokrzyskim. Projekt zakłada wysłanie trzech 16 osobowych grup uczniów na dwutygodniowe staże w latach 2016-2017. Udział w projekcie weźmie również 11-osobowa grupa pracowników ROT, którzy w trakcie tygodniowego stażu będą poznawać strategię przygotowywania i rozwoju kadr dla potrzeb przemysłu hotelarsko-turystycznego w regionie Bournemouth oraz rozwoju tamtejszej turystyki. Każda z 4 grup uczestników działań mobilności odbędzie przygotowanie językowo-kulturowe w wymiarze 100 godzin.

Cel projektu:

Celem Projektu jest zdobycie i poszerzenie praktycznych kwalifikacji zawodowych przez uczestników, polepszenie ich konkurencyjności na rynku pracy, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSE, jak również w efekcie rozwój branży hotelarskiej w regionie świętokrzyskim.

Zakładany rezultat projektu:

Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych Uczestników, w szczególności w zakresie obsługi klienta i poprawiania jakości tej obsługi, ich  umiejętności językowych, szczególnie w zakresie języka angielskiego hotelarskiego, rozwój cech osobowościowych, takich jak umiejętności radzenia sobie w nieznanym środowisku, przedsiębiorczości, umiejętności samokształcenia, pracy zespołowej, tolerancji i zrozumienia dla innych postaw i kultur.


O PROJEKCIE

BROSZURA DO POBRANIA