ROT Świętokrzyskie - Międzynarodowa Konferencja: Perspektywy rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Międzynarodowa Konferencja: Perspektywy rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce

Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce”  odbyła się w Centrum Konferencyjnym Tragów Kielce w dniach 17-18 kwietnia 2009 roku. 


                     Celem konferencji było pokazanie potencjału turystycznego obszarów wiejskich, stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, przedstawienie Rozwoju turystyki wiejskiej w województwie świętokrzyskim oraz roli Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w rozwoju agroturystyki, analiza szans i barier rozwoju tego typu działalności, przedstawienie roli dziedzictwa kulinarnego i rynku żywności naturalnej i tradycyjnej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, wymiana poglądów i doświadczeń oraz dyskusja o perspektywach rozwoju gospodarstw agroturystycznych z ekspertami podczas warsztatów. 
                    Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego oraz Targi Kielce i Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
 W konferencji wzięło udział  łącznie blisko 350 osób, w tym około 30 gości zagranicznych z 10 krajów. Wśród uczestników byli przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, stowarzyszeń agroturystycznych, świata nauki i oświaty oraz organizacje i instytucje wspierające rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Dopisali również goście z zagranicy – w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Białorusi, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Litwy, Mołdowy, Niemiec, Irlandii, Ukrainy oraz Szwecji.
                   Oficjalne otwarcie konferencji nastąpiło 17 kwietnia 2009 r. Uczestnicy spotkania zostali przywitani przez Pana Marka Gosa, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pana Andrzeja Mochonia, Prezesa Targów Kielce.
                    Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która przybliżyła zebranym przyjęte w dniu 26 września 2008 r. przez Radę Ministrów „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku” ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej”. Jako podstawowe założenie dokumentu przyjęto traktowanie turystyki jako dziedziny ściśle powiązanej z wieloma procesami rozwoju i takie jej kształtowanie, które będzie zgodne z innymi celami społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. W myśl założeń, poprzez uczynienie z Polski kraju atrakcyjnego dla turystów krajowych i zagranicznych, turystyka stanie się ważnym narzędziem społeczno-gospodarczego rozwoju regionów.
                    Pan Artur  Ławniczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił informację nt. działań resortu wspierających rozwój agroturystyki, w szczególności źródłach finansowania rozwoju usług związanych z pobytem turystyów na wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Na konferencji poruszane były kwestie dotyczące stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, rozwoju turystyki wiejskiej w województwie świętokrzyskim oraz roli Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w rozwoju agroturystyki.
                   Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Została omówiona rola dziedzictwa kulinarnego i rynku żywności naturalnej i tradycyjnej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Podniesiono również kwestie związane z innymi atutami, którymi dysponuje polska wieś, takimi jak walory przyrodnicze (w tym obszary Natura 2000) , dziedzictwo kulturowe, produkt regionalny i kulinarny oraz ich rolę w rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich. 
                    17 kwietnia o godzinie 11.30 odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pana Artura Ławniczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Marka Gosa, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pana Andrzeja Mochonia, Prezesa Zarządu Targów Kielce.
                     Po konferencji prasowej ministrowie odwiedzili stoiska wystawców. Ministrowie zwrócili uwagę na wysoki poziom stoisk, pozytywnie odnotowując fakt, że bardzo ciekawe i atrakcyjne stoiska zaprezentowały Lokalne Grupy Działania, z których wiele po raz pierwszy brało udział w imprezie targowej.

                 Drugiego dnia konferencji odbywały się warsztaty, podczas których omówiono następujące kwestie:
 1.    zarządzanie marketingowe ofertą  turystyczną na obszarach wiejskich, w tym: wartości marketingowe oferty turystyki wiejskiej, formy i metody komunikacji marketingowej na rynku turystyki wiejskiej, budowa doświadczeń jako cel działań marketingowych w obszarze turystyki wiejskiej;
 2.    dziedzictwo kulturowe w innowacyjnych produktach turystycznych, w tym: walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe oraz infrastruktura jako atuty rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, rola turystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, produkt regionalny i lokalny;
 3.    wsparcie turystyki na obszarach wiejskich, w tym: formy wsparcia turystyki na obszarach wiejskich w PROW 2007-2013 i innych źródeł, Lokalne Grupy Działania (partnerstwo współpracy trzech sektorów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich), Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jako platforma wymiany dobrych praktyk i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki, rola władz lokalnych i doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich;
 4.   dziedzictwo kulinarne a turystyka., w tym: naturalne i tradycyjne produkty żywnościowe, tradycyjne potrawy w gastronomii na terenach wiejskich, dziedzictwo kulinarne polskiej wsi. 

                   Równolegle, pierwszego dnia konferencji odbył się warsztat dla młodzieży pn. „Turystyka na obszarach wiejskich szansą na przyszłość”. Warsztat był adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ze szkół o profilu turystycznym, rolniczym i ekonomicznym oraz dla studentów kierunków turystyka, rekreacja i ekonomia.  Organizatorem warsztatów była Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
 Celem spotkania dla młodzieży było dostarczenie podstawowej wiedzy i wskazówek dotyczących budowania oferty turystycznej na obszarach wiejskich, pokazanie turystyki na obszarach wiejskich jako realnej możliwości tworzenia podstawowych i dodatkowych miejsc pracy, formy kariery zawodowej, aktywnej formy ochrony środowiska, sposobu na kształtowanie nowych wzorów zachowań w społecznościach lokalnych oraz inicjowanie postaw przedsiębiorczych. W warsztatach uczestniczyło 155 uczniów z 9 szkół. 

               Uczestnicy konferencji uczestniczyli również w wyjazdach studyjnych do gospodarstw agroturystycznych. Istniała możliwość wyboru spośród trzech rodzajów produktu turystycznego:
 -    turystyka aktywna - Kraina Legend Świętokrzyskich. Uczestnicy brali udział w grze terenowej. Sześciokilometrowa trasa wiodła przez Puszczę Jodłową. W drodze towarzyszyli im przewodnicy świętokrzyscy, którzy wzbogacali zabawę o informacje dotyczące przyrody i historii Gór Świętokrzyskich;
 -     turystyka kulturowa – szkoła wrażliwości. Wizyta rozpoczęła się spektaklem teatralnym, opartym na motywach legend świętokrzyskich. Następnie odbyły się warsztaty ceramiczne, zielarskie, wyrób i wypiek podpłomyków oraz warsztaty tkackie, podczas których uczestnicy zapoznali się z procesem obróbki lnu;
 -     turystyka specjalistyczna – uczestnicy mieli możliwość nauki jazdy na motorach, zwiedzili również gospodarstwo i hodowlę dzikich zwierząt (jelenie, daniele, alpaka, szopy itp.)

                 Frekwencja uczestników imprezy przerosła oczekiwania organizatorów. Sprawdziła się formuła konferencji, tj. podział na cześć ogólno - wprowadzającą z możliwością wystąpień zaproszonych gości z zagranicy pierwszego dnia  oraz szczegółowe warsztaty tematyczne i wyjazdy studyjne  drugiego dnia spotkania. 
                 Dobór osób prowadzących konferencję i moderatorów warsztatów okazał się właściwy. Referaty wprowadzające wygłosili wysokiej klasy eksperci  o uznanym autorytecie, z którymi podpisane zostały umowy o dzieło. Eksperci przygotowali referaty, na podstawie których recenzenci opracowali artykuły do wydawnictwa pokonferencyjnego. Zebranie i zrecenzowanie materiałów konferencyjnych oraz inne prace nad publikacją koordynowało Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Powstała publikacja  pokonferencyjna o tytule takim jak temat Konferencji zawierająca naukowe i popularnonaukowe referaty zgłoszone przez prelegentów prowadzących konferencję. Została ona szeroko rozpropagowana wśród  uczestników konferencji i instytucji, które tych uczestników zgłosiły.

Zobacz galerię zdjęć