ROT Świętokrzyskie - Postępowanie na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji technicznej projektu typowego powtarzalnego witacza charakterystycznego elementu zagospodarowania turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji technicznej projektu typowego powtarzalnego witacza charakterystycznego elementu zagospodarowania turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo
Kielce dnia 9 września 2015 r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/45/2015/R


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektu typowego (powtarzalnego) „witacza” - charakterystycznego elementu zagospodarowania turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w ramach projektu: „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82, 0 507 245 142
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
konsultant-produkt@greenvelo.pl

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania:
www.rot.swietokrzyskie.travel

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji technicznej projektu typowego (powtarzalnego) „witacza” - charakterystycznego elementu zagospodarowania turystycznego na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velow ramach realizacji projektu p.n. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2” – komponent promocja tras rowerowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji usługi: zamówienie ma być zrealizowane w terminie 61 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Biura Projektu pod adresem:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39,  25 – 033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) do dnia 16 września 2015 roku o godz. 10:00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 16 września 2015 roku, o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Cena – waga 100 %
100 pkt. – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 100 pkt.

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.

W imieniu Zamawiającego:
Kierownik Projektu
Małgorzata Wilk-Grzywna

PLIKI DO POBRANIA
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Kielce dnia 2 października 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA