ROT Świętokrzyskie - Postępowanie na dostawę mebli biurowych i wyposażenia do Biura Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie na dostawę mebli biurowych i wyposażenia do Biura Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
    Kielce, dn. 21 marca 2013 roku.


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/7/2013/R


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na dostawę mebli biurowych i wyposażenia do Biura Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” 

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 361 80 57 wew. 24
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
g.szczesny@swietokrzyskie.travel

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania:
www.rot.swietokrzyskie.travel

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę mebli biurowych i wyposażenia do Biura Projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” według parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
22 kwietnia 2013 r.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 28 marca 2013 roku godz. 10.00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 28 marca 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto oferty na realizację zamówienia – 100 %,

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.


W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny


Do pobrania:
- SIWZ
- załączniki do SIWZ


Kielce, dn. 11 kwietnia 2013 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej