ROT Świętokrzyskie - Zamówienia
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZamówieniaZnak sprawy 1/NP/8.1.1/POKL

Kielce, dnia 17.02.2012 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na:

Usługi edukacyjne, dotyczące przeprowadzenia łącznie
576 godzin zajęć szkoleniowo-doradczych
W następujących modułach :
 Moduł I Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach  turystycznych regionu świętokrzyskiego - 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu wiedzy o regionie
2.    Doradztwo z zakresu wiedzy o regionie
Moduł II Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe - 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu Sztuka kulinarna
2.    Doradztwo z zakresu Sztuka kulinarna
3.    Szkolenie z zakresu Obsługa kelnerska
4.    Doradztwo z zakresu Obsługa kelnerska
5.    Szkolenie z zakresu Serwowanie wina
6.    Doradztwo z zakresu Serwowanie wina
7.    Szkolenie z zakresu Techniki parzenia kawy
8.    Doradztwo z zakresu Techniki parzenia kawy
9.    Szkolenie z zakresu Obsługa drink baru
10.    Doradztwo z zakresu Obsługa drink baru
11.    Szkolenie z zakresu Utrzymanie czystości w obiektach
12.    Doradztwo z zakresu Utrzymanie czystości w obiektach
13.    Szkolenie z zakresu Sztuka dekoracji
14.    Doradztwo z zakresu Sztuka dekoracji
Moduł III Efektywne zarządzanie zasobami firmy - 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
2.    Doradztwo z zakresu Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
3.    Szkolenie z zakresu Technologie teleinformatyczne w firmie
4.    Doradztwo z zakresu Technologie teleinformatyczne w firmie
5.    Szkolenie z zakresu Prawo zamówień publicznych w turystyce
6.    Doradztwo z zakresu Prawo zamówień publicznych w turystyce
7.    Szkolenie z zakresu Udzielanie pierwszej pomocy
8.    Doradztwo z zakresu Udzielanie pierwszej pomocy
9.    Szkolenie z zakresu Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
10.    Doradztwo z zakresu Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
11.    Szkolenie z zakresu Marketing i komercjalizacja produktu
12.    Doradztwo z zakresu Marketing i komercjalizacja produktu
 
w zakresie podwyższenia poziomu wiedzy o regionie, podniesienia kluczowych kwalifikacji zawodowych, wzrostu umiejętności efektywnego zarządzania zasobami firmy dla uczestników projektu „Nowoczesny pracownik firmy turystycznej” nr WND-POKL.08.01.01-26-234/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.1 Wpieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw dla uczestników Projektu – pracowników i pracownic MŚP z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z jego harmonogramem dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający prowadzący postępowanie
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Ul. Ściegiennego 2/32
25-033 Kielce
http://www.rot.swietokrzyskie.travel
e-mail: a.lypacz@swietokrzyskie.travel

W oparciu o zastosowanie zasady konkurencyjności zapraszamy do złożenia oferty cenowej zgodnie z
Zaproszeniem.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami usługi została określona
w załączniku nr 1 Zaproszenia, który stanowi integralną część Zaproszenia.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części:

Moduł I Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach  turystycznych regionu świętokrzyskiego 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu wiedzy o regionie
2.    Doradztwo z zakresu wiedzy o regionie
Moduł II Szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje zawodowe 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu Sztuka kulinarna
2.    Doradztwo z zakresu Sztuka kulinarna
3.    Szkolenie z zakresu Obsługa kelnerska
4.    Doradztwo z zakresu Obsługa kelnerska
5.    Szkolenie z zakresu Serwowanie wina
6.    Doradztwo z zakresu Serwowanie wina
7.    Szkolenie z zakresu Techniki parzenia kawy
8.    Doradztwo z zakresu Techniki parzenia kawy
9.    Szkolenie z zakresu Obsługa drink baru
10.    Doradztwo z zakresu Obsługa drink baru
11.    Szkolenie z zakresu Utrzymanie czystości w obiektach
12.    Doradztwo z zakresu Utrzymanie czystości w obiektach
13.    Szkolenie z zakresu Sztuka dekoracji
14.    Doradztwo z zakresu Sztuka dekoracji
Moduł III Efektywne zarządzanie zasobami firmy 192 godziny
1.    Szkolenie z zakresu Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
2.    Doradztwo z zakresu Zarządzanie zespołem i komunikacja interpersonalna
3.    Szkolenie z zakresu Technologie teleinformatyczne w firmie
4.    Doradztwo z zakresu Technologie teleinformatyczne w firmie
5.    Szkolenie z zakresu Prawo zamówień publicznych w turystyce
6.    Doradztwo z zakresu Prawo zamówień publicznych w turystyce
7.    Szkolenie z zakresu Udzielanie pierwszej pomocy
8.    Doradztwo z zakresu Udzielanie pierwszej pomocy
9.    Szkolenie z zakresu Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
10.    Doradztwo z zakresu Obsługa klienta i zarządzanie sprzedażą
11.    Szkolenie z zakresu Marketing i komercjalizacja produktu
12.    Doradztwo z zakresu Marketing i komercjalizacja produktu

Każdy Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części.

Realizacja zamówienia w terminie: marzec 2012r. – luty 2013r. - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że realizacja poszczególnych części zgodnie z założonym harmonogramem może odbywać się w tym samym czasie.

Oferta cenowa musi zawierać:
•    formularz ofertowy zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 2
•    podpisany wzór umowy- załącznik nr 3,
•    oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 4,
•    życiorys zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 5,
•    kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających posiadanie
•    wymaganego wykształcenia i uprawnień,
•    oświadczenie zleceniobiorcy zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 6,

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

Zleceniodawca dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za prowadzenie szkolenia/szkoleń.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Ofertę należy składać na formularzu oferty cenowej, która stanowi załącznik do zaproszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2012 r., godzina 12.00 w Biurze Projektu „Nowoczesny pracownik firmy turystycznej”, mieszczącego się siedzibie Zamawiającego, przy ul. Ściegiennego2/32, 25-033 Kielce (w budynku Wojewódzkiego Domu Kultury)

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

>>ZATRUDNIENIE TRENERÓW w celu realizacji projektu „Nowoczesny pracownik firmy turystycznej” Nie otwierać przed 02.03.2012 r. godz. 12.00<<

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone bez otwierania.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
1.    Aniceta Adamczak - Łypacz, tel./fax (41) 361 00 57, kom.: 515 062 075 w godzinach od 9:00 do 14:00
2.    Patrycja Kozub, tel./fax (41) 361 80 57 w godzinach od 9:00 do 14:00

Charakterystyka przedmiotu zamówienia         -  załącznik nr 1
Druk oferty cenowej                                         -  załącznik nr 2
Projekt umowy                                                  - załącznik nr 3
Oświadczenie o spełnieniu warunków            -  załącznik nr 4
Życiorys zawodowy                                        -  załącznik nr 5
Oświadczenie zleceniobiorcy                          -  załącznik nr 6

Usługi edukacyjne, dotyczące przeprowadzenia łącznie Moduł I Pogłębianie i usystematyzowanie wiedzy o historii, geografii i atrakcjach;


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz