ROT Świętokrzyskie - O projekcie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O projekcieRealizatorem projektu (Beneficjentem) jest:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą 2-go stopnia (IP 2) - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.


Projekt „Nowoczesny pracownik firmy turystycznej” jest realizowany w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Okres realizacji projektu: 01.10.2011 – 31.03.2013
Zasięg: województwo świętokrzyskie.


Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowo-doradcze pracowników/pracownic oraz właścicieli/właścicielek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.


 Celem projektu jest kompleksowe podniesienie poziomu kompetencji zawodowych 240 pracowników
i pracownic (150 kobiet, 90 mężczyzn) MŚP z terenu woj. świętokrzyskiego.


Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie warunki wskazane w punktach a, b, c, d i e, są to: 

a)    Przedsiębiorcy sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw  i/lub ich kadra zarządzająca i pracownicy.

b)    Osoby zamieszkałe  i/lub zatrudnione na obszarze województwa świętokrzyskiego i/lub przedsiębiorcy prowadzący działalność (posiadający jednostkę organizacyjną) na terenie województwa świętokrzyskiego.

c)    Przedsiębiorcy i/lub osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

d)    Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w branży turystycznej

e)    Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis.