ROT Świętokrzyskie - Przetarg niegraniczony na dostawę i montaż oznakowania drogowego do szlaku archeo - geologicznego
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetarg niegraniczony na dostawę i montaż oznakowania drogowego do szlaku archeo - geologicznegoKielce, dnia 16 czerwca 2011 roku

 

Regionalna Organizacja Turystyczna

Województwa Świętokrzyskiego

ul. Ściegiennego 2/32

25 – 033 Kielce

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na dostawę i montaż oznakowania drogowego Świętokrzyskiego Szlaku Archeo – Geologicznego wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami,  w trybie przetargu nieograniczonego.

INFORMACJA

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuje o wyniku postępowania.

 

1. W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

 

 

Nr oferty

 

Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia – liczba punktów w kryterium CENA

1

Firma Projektowa

PROJEKT S.C.

S. Kawalerczyk, T. Kawalerczyk

Nagawczyna 439; 39-200 Dębica

149.000,00 zł – 42,92 pkt.

2

Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.

25-655 Kielce, ul. Łódzka 247 D

63.960,00 zł – 100 pkt.

 

2. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

3. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

4. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.

25-655 Kielce, ul. Łódzka 247 D

 

który zaoferował cenę wykonania zamówienia, a przez to uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium CENA, stanowiącym jedyne kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu.  

 

  

W imieniu Zamawiającego:

Dyrektor Biura ROT WŚ 

/-/ Małgorzata Wilk - Grzywna

 

 

 
Kielce,  7 czerwca 2011 roku

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

nr 1/PN/2011

 

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655) zapraszam do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

na  
dostawę i montaż oznakowania drogowego Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami

 

1. Zamawiający:

REGIONALNA  ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32

25 – 033 KIELCE

 

UWAGA: ADRES SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO JEST INNY NIŻ ADRES SKŁADANIA OFERT

 

Dane do kontaktu z zamawiającym w sprawie zamówienia:

tel. 41 362 18 62

faks 41 362 18 62 wew. 22

 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.rot.swietokrzyskie.travel

 

 

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wraz z montażem (instalacją) we wskazanych przez Zamawiające­go miejscach drogowych znaków informacyjnych, których wykaz oraz parametry techniczno - jakościowe zostały określone w Szczegółowej specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Ogólną lokalizację znaków drogowych – odpowiednio do przebiegu szlaku arche-geo zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółową lokalizację oznakowania wskaże wykonawca na etapie przygotowywania projektu objętego zamówieniem.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej lokalizacji znaków Wykonawca zobowiązany jest przygotować projekt organizacji ruchu a następnie złożyć go do odpowiednich organów zarządzających ruchem celem uzyskania zgody na montaż w terenie.

 

 

4. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

6. Wymagany termin realizacji zamówienia:  do dnia 31 października 2011 roku

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

1. posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.

a)zrealizowania w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

b) warunek ten zamawiający uzna za spełniony jeżeli wykonawca w okresie wskazanym wyżej zrealizował minimum jedną usługę polegającą łącznie na wykonaniu i montażu znaków drogowych wraz z uzyskaniem projektu organizacji ruchu, a wartość brutto usługi (wysokość wynagrodzenia za realizację umowy) wyniosła minimum 70.000 PLN i usługa ta została zrealizowana należycie

c) Zamawiający dopuszcza wykonanie kilku usług łącznie spełniających warunek wartości wskazany w lit. b. Każda z wskazanych usług musi jednak spełniać kryterium przedmiotu, wymagane przez Zamawiającego.         

 

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

     

    3. sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

 

    4. braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.   

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

8. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą: „spełnia - niespełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wskazanych w pkt 6 SIWZ 

Zamawiający podkreśla, że z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił ustalone warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców którzy:

a)      nie spełniają warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy;

b)      podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust.  ustawy.

 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

 

Dokumenty składane w postępowaniu przez wykonawców:

 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę, składane jest jedno oświadczenie, które podpisuje uprawniony pełnomocnik, lub wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę. 

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

 

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, każdy z Wykonawców składających wspólnie ofertę składa oddzielnie takie oświadczenie.

Wymagana forma dokumentu – oryginał.

 

Poza oświadczeniami wskazanymi wyżej Wykonawca obowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 

W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (pkt. 5.1.1 SIWZ) Wykonawca składa:

 

Sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ wykaz wykonanych usług.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może on być spełniony łącznie.

Wymagana forma dokumentu – oryginał.  

 

Referencje lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, że usługi objęte wykazem zostały zrealizowane należycie.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.

 

 

 

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.    

 

2. umowa spółki cywilnej – jeżeli wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.    

 

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.    

 

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu – oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego pełnomocnika.    

 

WYKONAWCY ZAGRANICZNI

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa:

      dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa w lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyże, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

W ofercie Wykonawca jest obowiązany wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 

9. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (budynek Marmurów Kieleckich)

ul. Ściegiennego 5; 25-033 Kielce

 

do dnia 15 czerwca 2011 roku godz.13,00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte 15 czerwca 2011  r. o godz. 13,30  pod adresem wskazanym w pkt. 9.

 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena brutto oferty na realizację   zamówienia – 100 %.

 

12. Informacja na temat wadium:

W postępowaniu jest wymagane wadium.

 

1.     Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych);

                

2.     Wadium winno być wniesione w:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego nr  57 1050 1416 1000 0022 6639 9803 w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Kielcach. W tytule przelewu Wykonawca wskazuje: „wadium w przetargu na oznakowanie archeo-geo ”

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) gwarancjach bankowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium  składane w formie określonej w pkt. b – e należy złożyć w formie oryginału.   

 

3.      Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert.

         Przez wniesienie wadium w pieniądzu należy rozumieć uznanie rachunku zamawiającego na kwotę, wskazaną w pkt. 9.1.1.

         W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą uwzględniać sytuacje określone:

         a)  w art 46 ust. 4 a Pzp, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  na mocy art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

         b) w art. 46 ust. 5 Pzp, gdy Wykonawca odmówi podpisania umowy  w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo gdy zawarcie umowy w wprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wskazane wyżej w lit. a i b;

2)  termin obowiązywania gwarancji;

3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.

4. Dowód wniesienia wadium Wykonawca załącza do oferty.

 

13. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..

 

14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

17. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia w następstwie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających.

 

Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15 czerwca 2011 r.

nr ogłoszenia  147654 – 2011.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - dostawa i montaż oznakowania


Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ - przebieg szlaku
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz usług
Załącznik nr 5 do SIWZ - formularz oferty
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o sp. warunków
Załącznik nr 7 do SIWZ -  oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 8 do SIWZ - sugerowany przebieg szlaku (w przypadku problemów z uzyskaniem pozwoleń od Zarządców Dróg Zamawiający dopuszcza odstępstwa od sugerowanego przebiegu. Wszystkie punkty na trasie, wymienione w załączniku nr 2 muszą zostać jednak zachowane. Granatowym kolorem oznaczona została trasa samochodowa, żółtym kolorem trasa piesza której oznakowanie zamówione zostanie w oddzielnym postępowaniu)