ROT Świętokrzyskie - Warunki dofinansowania produkcji audiowizualnych w ramach projektu (tzw. "Świętokrzyskiego Funduszu Filmowo-Promocyjnego")
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warunki dofinansowania produkcji audiowizualnych w ramach projektu (tzw. "Świętokrzyskiego Funduszu Filmowo-Promocyjnego")
Przyjmujemy na bieżąco (do wyczerpania środków) oferty/wnioski na 
dofinansowanie produkcji audiowizualnych promujących region 
świętokrzyski.

Cel działania mechanizmu ŚFFP
Celem działania jest minimum ogólnopolska promocja wizerunkowa oraz 
turystyczna regionu świętokrzyskiego po przez masowy nośnik reklamy 
jakim jest produkcja filmowa i telewizyjna. Promocja ta ma wpisywać 
się w kampanię wizerunkową regionu pod hasłem "Świętokrzyskie czaruje" 
i ma zachęcić jak największą liczbę turystów do przyjazdu do regionu 
świętokrzyskiego. Pośrednio ma także budować wizerunek regionu 
świętokrzyskiego jak doskonałej krainy plenerów filmowych i zachęcać 
filmowców do korzystania ze świętokrzyskich różnorodnych plenerów w 
sowich produkcjach filmowo-telewizyjnych.

Zakres działania
W ramach działania, współfinansowanie jest przyznawane na realizację 
oraz emisję produkcji filmowo-telewizyjnych, spełniających poniżej 
wymienione wymagania, które w sposób bezpośredni będą promować region 
świętokrzyski.

Kategorie współfinansowanych produkcji
Współfinansowanie dotyczy dwóch kategorii produkcji filmowo-telewizyjnych:
1) produkcje filmowe (filmy kinowe, filmy telewizyjne, seriale itd.)
2) produkcje telewizyjne (programy telewizyjne, relacje telewizyjne, 
transmisje telewizyjne itd.)
3) filmy dokumentalne

Poziom współfinansowania
Współfinansowanie może objąć maksymalnie 50% wartości projektu.

Warunki wymagane aby móc otrzymać współfinansowanie
1. Wniosek (oferta) musi być złożony zgodnie z wymogami przewidzianymi 
przez program na adres ROT WŚ w Kielcach
2. Treść akcji produkcji w jakimś stopniu musi dotyczyć regionu 
świętokrzyskiego
3. Akcja musi być umiejscowiona w regionie świętokrzyskim
4. Produkcja musi w jak najatrakcyjniejszy sposób pokazywać 
krajobrazy, kulturę, klimat, czar, atrakcyjność turystyczną regionu
świętokrzyskiego.
5. Produkcja musi wpisywać się w kampanię wizerunkową oraz turystyczną 
województwa świętokrzyskiego p.n.: "Świętokrzyskie czaruje".
6. Produkcja musi wzmacniać wizerunek regionu świętokrzyskiego jako 
atrakcyjnej krainy plenerów filmowych.
7. Sceny dotyczące regionu świętokrzyskiego muszą, a inne mogą, być 
kręcone na terenie województwa świętokrzyskiego
8. Minimum 40% całych kosztów produkcji musi być wydawana na terenie 
województwa świętokrzyskiego
9. Produkcja musi mieć zapewnioną ogólnopolską emisję kinową lub telewizyjną
10. Instytucja dofinansowująca (Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego) staje się partnerem produkcji.
11. Emisja musi zawierać tablicę podziękowań dla partnera (Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego) oraz informacje 
o źródle środków dofinansowania (EFRR, RPO WŚ), w postaci 
przewidzianej przepisami
12. Poziom wnioskowanego dofinansowania musi zmieścić się w limitach 
przewidzianych przez niniejszy program

Wymogi dokumentacyjne przy składaniu wniosku/oferty
1. Wniosek (oferta) musi zawierać następujące informacje:
o Tytuł produkcji.
o Opis produkcji.
o Podmiot realizujący produkcję (producent): nazwa, adres, dane 
telekontaktowe, krótki opis doświadczenia (dotychczasowe produkcje).
o Podmiot emitujący produkcję: ): nazwa, adres, dane telekontaktowe, 
krótki opis doświadczenia (dotychczasowe produkcje).
o Harmonogram produkcji i emisji.
o Informacje o miejscu i czasie emisji.
o Uproszczony budżet produkcji, wraz z zaznaczeniem wydatków które 
miałyby zostać wydane na terenie województwa świętokrzyskiego
o Opis i uzasadnienie w jaki sposób produkcja będzie pokazywać, 
promować region świętokrzyski, wpisując się w jego kampanię 
wizerunkową oraz promocji turystycznej
o Ofertę pakietów promocyjnych około tej produkcji.
2. Do wniosku muszą być załączone odpowiednie załączniki:
o Scenariusz produkcji

Oceniane (punktowane) będą następujące elementy:
1. Wnioskowana proporcjonalna wysokość dofinansowania
50% = 1 pkt.
40-50% = 3 pkt.
25-40% = 4 pkt.
10-25% = 10 pkt.
2. Atrakcyjność pomysłu i szansa na jego medialny sukces
0 - 5 pkt.
3. Promocja regionu świętokrzyskiego pod względem czasu obecności w
treści i obrazie regionu świętokrzyskiego
0 - 5 pkt.
4. Promocja regionu świętokrzyskiego pod względem propozycji sposobu 
jego pokazania w produkcji
0 - 5 pkt.
5. Planowany/gwarantowany czas emisji (atrakcyjność czasu emisji w 
ujęciu rocznym oraz dobowym, długość emisji, liczba powtórek itd.)
0 - 5 pkt.
6. Proporcja wydatków poniesionych przy realizacji produkcji 
wydatkowanych na terenie województwa świętokrzyskiego
40% = 1pkt.
40-50% = 2 pkt.
50-75% = 4 pkt.
75-100% = 8 pkt..
7. Zapewniona przez producenta/nadawcę własna promocja tej produkcji, 
a pośrednio przy tym także regionu świętokrzyskiego (narzędzia, 
liczba, czas i jakość działań promocyjnych)
0 - 5 pkt.
8. Atrakcyjność zapewnionego dodatkowego pakietu promocyjnego dla 
regionu świętokrzyskiego
0 - 5 pkt.

Sposób rekrutacji ofert/wniosków
Oferty/wnioski można składać cały czas na bieżąco (do wyczerpania się 
środków) na adres siedziby Regionalnej Organizacji Turystyki 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (adres podany wyżej) bądź 
drogą elektroniczną na adres: a.dabek@swietokrzyskie.travel

Mile widziane (zalecane) są wizualizacje lub demo projektu, które 
pokaże m.in. stylistykę od strony wizualnej programu/filmu.

W przypadku wniosku/oferty, który uzyska znaczącą liczbę punktów i 
zainteresuje ROT WŚ, organizacja zaprosi składającego ten 
wniosek/ofertę do rozmów szczegółowych. ROT zastrzega sobie, że na tym 
etapie może postawić dodatkowe wymagania i zadania.
W przypadku pozytywnego zakończenia tego etapu, po ostatecznej 
pozytywnej decyzji ROT o dofinansowaniu danego projektu, nastąpi etap 
III - czyli doprecyzowanie umów.

Wszelkie przyznane dofinansowanie ma charakter REFUNDACJI, która ma 
miejsce PO EMISJI danej produkcji.