ROT Świętokrzyskie - Konferencje
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej

24-25 wrzesień 2015

Organizatorzy: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

Cel przedsięwzięcia: zebranie i wymiana aktualnej wiedzy na temat możliwości rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich w Polsce oraz identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie kierunków rozwoju turystyki aktywnej w różnych województwach.

W dniach 24-25 września 2015 odbyło się jedno  z nielicznych w kraju forum dyskusyjne, na którym spotykają się, współpracują, wymieniają doświadczenia badacze (naukowcy) i praktycy (z urzędów marszałkowskich, ośrodków doradztwa rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizacji turystycznych, członkowie Lokalnych Grup Działania, doktoranci, studenci itp.) Takie spotkania i dyskusje sprzyjają  wymianie poglądów, dobrych praktyk i wytyczaniu kierunków rozwoju obszarów wiejskich  i kierunków badań naukowych.
Nie jest przypadkowe położenie nacisku na rozpoznanie atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej. Naukowcy i praktycy świetnie wiedzą, że obszar ten jest turystycznie bardzo słabo zagospodarowany, a przez to mało znany. Jednocześnie bogaty jest w atrakcje, gościnny i oczekujący na wizytujących, odpoczywających, a w konsekwencji inwestujących w tamte tereny. Spotkanie pozwoliło przygotować rzetelne materiały – dla władz samorządowych, administracyjnych i innych dot. uwarunkowań rozwoju turystyki aktywnej. Pozwoli to na podejmowanie dobrych decyzji dot. przyszłości badanych terenów. Klasycznym, idealnym przykładem i przedsięwzięciem jest np. decyzja rządowa i unijna dot. rozwoju turystyki rowerowej oraz (co za tym idzie) poszerzenie oferty wydarzeń sportowych i kulturalnych na tych terenach.
Warto wskazać przyczyny zróżnicowania możliwości rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich oraz ocenić działania i inicjatywy uruchamiające jej rozwój na wsi.
Należy również określić jakie przedsięwzięcia, podejmowane w przyszłości, mogą być skuteczne w aktywizacji mieszkańców polskiej wsi.

Adresatami przedsięwzięcia są:
1)    Regionalne Organizacje Turystyczne
2)    Polska Organizacja Turystyczna
3)    Samorządy wojewódzkie, powiatowe i miejsko-gminne 
4)    Sekretariaty Regionalne KSOW.
5)    Odpowiedzialne departamenty MR i RW.
6)    Pracownicy naukowi i studenci szkół wyższych w województwie świętokrzyskim i w Polsce
7)    Członkowie Zespołu Problemowego ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN
8)    Ministerstwo Sportu i Turystyki
9)    Lokalne Grupy Działania

galeria zdjęć



XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne
„Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich”
15 - 17 września 2015

    W dniach 15-17 września 2015 w ośrodku „Cztery Wiatry Spa & Sport Resort” w Korytnicy odbyło się XVI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne. Dotyczyło ono innowacyjności w turystyce wiejskiej oraz nowych możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich.
W sympozjum udział brali przedstawiciele doradztwa, nauki, stowarzyszeń agroturystycznych, LGD, LOT, ROT, administracji państwowej i samorządowej oraz zagraniczni goście.


Organizatorzy:
  • Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
  • Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
  • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie
  • Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej Ziemia Świętokrzyska
  • Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" w Daleszycach
Pierwszego dnia po oficjalnym otwarciu odbyła się sesja plenarna, której medatorem była prof. Wioletta Kamińska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, po przerwie kawowej odbyła się sesja seminaryjna w trzech równoległych panelach tj. „Innowacje w kreowaniu i zarządzaniu produktami turystyki wiejskiej”, „Turystyka kulinarna w rozwoju innowacyjnej turystyki wiejskiej”, „Gospodarstwa edukacyjne innowacyjnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej”. Drugiego dnia odbyły się wyjazdy studyjne w trzech trasach do wyboru: Ziemia Sandomierska, Ponidzie lub Góry Świętokrzyskie. Na koniec dnia wszystkie grupy wspólnie miały okazje zakosztować kuchni regionalnej w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Wraz z dniem ostatnim nastąpiło podsumowanie seminariów oraz wyjazdów studyjnych, a także dyskusja odnośnie odbytej konferencji.
    Patronat honorowy nad sympozjum sprawowali: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.


galeria zdjęć




Archiwum:

Międzynarodowa Konferencja: Perspektywy rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce