ROT Świętokrzyskie - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę I montaż znaków drogowy E-22A i E-22B wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami w trybie zapytania o cenę
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę I montaż znaków drogowy E-22A i E-22B wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami w trybie zapytania o cenę

Kielce, dnia 20 lipca 2009 roku

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32
25 – 033 Kielce

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę I montaż znaków drogowych E-22A i E-22B wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami w trybie zapytania o cenę 


ZAWIADOMIENIE
o przeprowadzeniu przez Zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszejRegionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia o:

1.    przeprowadzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;

W postępowaniu, na realizację zamówienia oferty złożyli Wykonawcy:

Nr oferty Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy 
Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia
1   Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce; ul. Łódzka 247 D
    79.300,00 zł
2
  PPUH LEX Sp. K. Lech Kołodziejczyk
Lisów, ul. Pagóry 5; 26-026 Morawica
   100.040,00 zł


2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy:

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce; ul. Łódzka 247 D
który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia tj. 79.300,00 zł.Dyrektor Biura ROT WŚ

/-/ Małgorzata Wilk - Grzywna
Kielce, dnia 03 lipca 2009 roku

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2/32
25 – 033 Kielce

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę I montaż znaków drogowy E-22A i E-22B wraz z projektem oznakowania i organizacji ruchu oraz uzgodnieniami w trybie zapytania o cenę 

ZAWIADOMIENIE
o przeprowadzeniu przez Zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz unieważnieniu postępowania 


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działając zgodnie z art. 92 oraz 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm.) zawiadamia o:
1. przeprowadzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2. unieważnieniu postępowania

CO DO CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

1. W postępowaniu, na realizację zamówienia oferty złożyli Wykonawcy:

Nr oferty Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy 
Cena brutto oferty składanej na realizację zamówienia
1.
INBUD-WIST S.C.
30-553 Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
262.056,00 zł
2.
Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce; ul. Łódzka 247 D
119.023,20 zł
3.
PPUH LEX Sp. K. Lech Kołodziejczyk
Lisów, ul. Pagóry 5; 26-026 Morawica
139.080,00 zł

  
   
2. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

4. W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.
25-655 Kielce; ul. Łódzka 247 D
który zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia.

CO DO CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Podstawa prawna:
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W dniu 02 lipca 2009 roku, przed dokonaniem otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia – 75.000,00 zł (brutto).
Wyżej wskazana kwota stanowi jednocześnie górną granicę wydatków, jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia.
W dniu 03 2009 roku Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą i stwierdził, że cena tej oferty przekracza kwotę jaką może przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zamówienia.
Ze względu na powyższe, zgodnie z przepisem art. 93 ust 1 pkt. 4 Pzp Zamawiający ma obowiązek unieważnić niniejsze postępowanie.


Dyrektor Biura ROT WŚ

/-/ Małgorzata Wilk - Grzywna