ROT Świętokrzyskie - Ogłoszenie o NABORZE oraz ODNOWIENIU rekomendacji MPR.
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o NABORZE oraz ODNOWIENIU rekomendacji MPR.

śRoda, 20 Grudzień 2017


Organizatorzy Systemu Rekomendacji zapraszają:


a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);
zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1a do Regulaminu współpracy)


do zgłoszenia udziału
w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Szlaku Green Velo
oraz do odnowienia otrzymanej rekomendacji MPR


Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego)

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także
w przypadku województwa  świętokrzyskiego na stronie www.swietokrzyskie.travel oraz www.rot.swietokrzyskie.travel

Termin rozpoczęcia naboru: 20 grudnia 2017 r.
Termin zakończenia naboru: 31 stycznia 2018 r.


Termin zakończenia naboru uznaje się za zachowany, jeżeli wersja elektroniczna formularza zostanie wysłana na wskazany w ogłoszeniu adres e-mail do dnia 31 stycznia 2018 roku, natomiast wersja papierowa formularza zgłoszenia musi być dostarczona do Organizatora Systemu Rekomendacji najpóźniej do 7 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu).


Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom a także przedłużenia otrzymanej rekomendacji MPR będzie:
? prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";
? lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikiem 1a "Regulamin współpracy");
? terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego (decyduje data wysłania zgłoszenia);
? kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.
Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.
Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V "Regulaminem współpracy" w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.


Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo a jej weryfikacja następować będzie zgodnie z "Regulaminem współpracy".


Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie "Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl zwanym dalej "Regulaminem współpracy". Dokument ten stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.


Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, podpisać i przesłać w terminie i na adres Organizatora Systemu Rekomendacji odpowiedniego w danym województwie. Formularz podpisuje właściciel zgłaszanego obiektu/miejsca lub osoba przez niego upoważniona. Formularz wraz ze zdjęciami przesyła się w wersji edytowalnej na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o naborze. Podpisany oryginał formularza wraz załącznikami należy dostarczyć do Organizatora Systemu Rekomendacji.

Organizatorem Systemu Rekomendacji w województwie świętokrzyskim jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Osoby odpowiedzialne za nabór:
Anna Chałacińska- tel. kontaktowy 41 361 80 57;
Anna Strzelecka- tel. kontaktowy 517 958 982
Anna Drzewiecka-  tel. kontaktowy 515 062 077
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać  w wersji edytowalnej na adres e-mail: a.chalacinska@swietokrzyskie.travel
Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć osobiście, przez posłańca, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32,  25-033 Kielce

ZAŁĄCZNIKI:
1.    Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl 
1a. Wykaz gmin objętych systemem rekomendacji
 2a. Wzór plakietki MPR
 3a. Wzór znaku MPR
2.    Formularz zgłoszeniowy
3.    Instrukcja do formularza zgłoszenia

Udostępnij